108 சித்தர் போற்றி

|

                                                            108 சித்தர் போற்றி


ஓம் நந்திதேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அகத்திய முனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருமூலத்தேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மாணிக்கவாசகர் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி-5  
ஓம் திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அப்பர் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருவள்ளுவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஓளவையார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சேந்தனார் திருவடிகள் போற்றி-10
ஓம் கோரக்கர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் திருமாளிகைத் தேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மச்சமுனி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சிவவாக்கியார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பதஞ்சலி முனிவர் திருவடிகள் போற்றி-15
ஓம் புலத்தியர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சண்டிகேசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சனகர் திருவடிகள் போற்றி
ஒம் சனந்தனர் திருவடிகள் போற்றி
ஒம் சனற்குமாரர் திருவடிகள் போற்றி-20
ஒம் சனாதணர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சுந்தரானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காக புசுண்ட மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பத்ரகிரியார் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கருவூர் முனிவர் திருவடிகள் போற்றி-25
ஓம் அருள்நந்தி சிவாச்சாரியார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் புண்ணாக்கீசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் புலத்தீசர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பூனைக்கண்ணார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் இடைக்காடர் திருவடிகள் போற்றி-30
ஓம் போகர் மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் புலிப்பாணி சித்தர் திருவடிகள் போற்றி 
ஓம் கொங்கண மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் தன்வந்திரி மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காலாங்கி நாதர் திருவடிகள் போற்றி-35
ஓம் அழுகண்ண மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கௌதமர் மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அகப்பைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பட்டினத்து அடிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பாம்பாட்டி சித்தர் திருவடிகள் போற்றி-35
ஓம் தேரையர் மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் குதம்பைச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சட்டை நாதமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அருணகிரிநாதர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கடுவெளிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி-40
ஓம் உமாபதி சிவாச்சாரியார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பாம்பன் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அசுவினி தேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சிதம்பர சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ரமண மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி-45
ஓம் ராம் சுரத் குமார் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மகான் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ராகவேந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ராமலிங்க சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கழுவெளிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி-50
ஓம் அழுகண்ணிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் நறுமணச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ராமானந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கஞ்சமலைச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கண்ணிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி-55
ஓம் சாம்பசிவம் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சச்சிதானந்த சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சிவப்பிரகாச யோகி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சீரடிசாய்பாபா திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சித்ரமுத்த அடிகள் திருவடிகள் போற்றி-60
ஓம் குரு தஷிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி 
ஓம் பாலானந்த ஜோதிசுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ராமதேவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கடைப் பிள்ளைச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சிவபாலயோகி திருவடிகள் போற்றி-65
ஓம் கணபதி சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் உரோம மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சுப்ரமணிய சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஏனாரிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் காரைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி-70
ஓம் சங்கிலிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பூசலார் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஞானச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சுருளிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சிவஞான பாலச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி-75
ஓம் சிவஞான பாலைய சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் தொள்ளைக்காது சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மௌலா சாஹிப் மெய்ஞானி திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அழகர் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி-80
ஓம் சித்தானந்த சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சக்திவேல் பரமானந்த சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ராம்பரதேசி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பவழங்குடி சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மகான் படே சாஹிப் திருவடிகள் போற்றி-85
ஓம் அரவிந்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அன்னை திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கம்பளி ஞான தேசிக சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் பெரியவர்க்கு பெரியவர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ல‌ஷ்மண சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி-90
ஓம் மண்ணுருட்டி சித்தர் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அக்கா பரதேசி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் நாராயண பரதேசி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி 
ஓம் யாழ்ப்பானம் கதிர்வேல் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் தேங்காய் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி-95
ஓம் குருசாமி அம்மாள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் அம்பலத்தாடப்பர் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வண்ணாரப் பரதேசி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் மௌலா சாஹிப் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சடையப்பர் சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி-100
ஓம் நாகலிங்க சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வேதாந்த சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் கோவிந்த சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சட்டி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் சந்தானந்த சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி-105
ஓம் கணபதி சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் வியோமா சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி
ஓம் ஞானகுரு குள்ளச்சாமிகள் திருவடிகள் போற்றி-108
                        ஓம் எண்ணிலா கோடி சித்தரிஷி கணங்கள் திருவடிகள்


                                                          போற்றி போற்றி
                         

 

©2009 ஞான பூமி-புதுவை | Template Blue by TNB